Voter membership list (upto 30nov2023) – for voter members

Rohan Mutha, Pune
17 Sep, 2022

Bajrang Sonavane, Mumbai
19 Sep, 2022

Pravin Borse, Nasik
19 Sep, 2022

Bhushan Tandel, Raigad
24 Oct, 2022

Aadesh Patil, Raigad
02 Nov, 2022

Sooraj Samant, Thane
12 Nov, 2022

Uttam Jogdand, TH
21 Nov, 2022

RaShi Bhosale, Solapur
23 Nov, 2022 (didn't fill exact date)

Sanjay Bapurao Pujari, Satara
30 Nov, 2022