Voter membership poll (upto 30nov2023) by KS

Rohan Mutha, Pune (17 Sep, 2022)

Bajrang Sonavane, Mumbai (19 Sep, 2022)

Pravin Borse, Nasik (19 Sep, 2022)

Bhushan Tandel, Raigad (24 Oct, 2022)

Aadesh Patil, Raigad (02 Nov, 2022)

Sooraj Samant, Thane (12 Nov, 2022)

Uttam Jogdand, TH (21 Nov, 2022)

RaShi Bhosale, Solapur (23 Nov, 2022 {didn't fill exact date])

Sanjay Bapurao Pujari, Satara (30 Nov, 2022)

/*
*/